Integritets­policy

GDPR-information

1. Bakgrund
Fastighetsmäklarna ( i fortsättningen ”vi”, ”oss” eller ”vårt”) samlar in och lagrar information som du
lämnar inom ramen för det uppdrag du ger oss. Denna informationstext anger vilka kategorier av
Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.
Genomgående används begreppet ”behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar
Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång,
användning, överföring och radering av Personuppgifter.
Med ”Personuppgift” avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad
eller identifierbar fysisk person.
Vi samlar in personuppgifter från Lantmäteriets Fastighetsregister och från Eniro.

2. Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

2.1 Köpare
Om du köper en bostad som vi förmedlar behandlar vi personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar inom ramen
för detta ändamål är:

• E-postadress
• Telefonnummer
• Adress
• Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna
skicka relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en bostad förmedlad av oss. Dina
personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre månader från tillträdet.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering
av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

• Kontonummer
• Namn
• Adress
• Personnummer
• Kopia på ID-handling

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt
lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för
detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. förmedla
köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera
banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

• Personnummer
• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Låneuppgifter

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna
genomföra och administrera förmedlingen av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta
ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har
undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av
tvist.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt
en bostad förmedlad genom oss. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna
följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden. Dina personuppgifter kommer
för detta ändamål att behandlas i två år från tillträdet.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag. De uppgifter
vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina
personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

2.2 Säljare
I samband med att du säljer en bostad genom oss behandlar vi dina personuppgifter för följande
ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa
ändamål är.

• E-postadress
• Telefonnummer
• Adress
• Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna
skicka relevant marknadsföring till säljare som nyligen sålt sin bostad genom oss. Dina
personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har
fullgjorts.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet
enligt bokföringslagen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

• Namn
• Kontonummer
• Mäklararvode för det aktuella uppdraget

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Dina
personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i sju år från utgången av det kalenderår då
vårt räkenskapsår avslutats.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering
av terrorism. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

• Kontonummer
• Namn
• Adress
• Personnummer
• Kopia på ID-handling

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt
lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för
detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att förmedla
köpeskillingen mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera
banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är.

• Namn
• Personnummer
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Köpeavtalet, inklusive prospekt

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina
personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i 10
år från undertecknandet av köpeavtalet för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga
anspråk i händelse av tvist.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom
att publicera bilder och beskrivningar av bostaden som ska förmedlas. De uppgifter vi behandlar för
dessa ändamål är.

• All information som är hänförlig till bostaden och som är nödvändig för att kunna förmedla
bostaden, t.ex. bilder och adressinformation.

Behandlingen sker för att vi ska kunna uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter
kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag. De uppgifter
vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina
personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

2.3 Potentiella säljare
Om du har kontakt med oss avseende ett eventuellt uppdrag för oss att sälja en bostad behandlar vi
dina personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera och utföra värderingar. De uppgifter vi
behandlar för dessa ändamål är.

• Namn
• Adress
• E-postadress
• Uppgifter hänförliga till bostaden

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra värderingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer
för detta ändamål att behandlas i ett år från genomförd värdering.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa
ändamål är.

• Namn på fastighetsmäklarföretaget
• E-postadress
• Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna
marknadsföra våra tjänster. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år
från att uppgifterna har samlats in.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss. De uppgifter vi
behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina
personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att uppgifterna samlats in.

2.4 Spekulanter
Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av oss behandlar vi dina personuppgifter för
följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar inom ramen
för detta ändamål är:

• E-postadress
• Telefonnummer
• Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna
skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad förmedlad genom oss.
Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt
som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• E-postadress
• Telefonnummer
• Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna
kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av
liknande objekt. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att den
bostad då uppgifterna samlades in har försålts.

Vi behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad. De
uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
• Namn
• Telefonnummer
• E-postadress
• Lämnade bud

Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt
fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att
budgivningen har avslutats.

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad. De
uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Namn
• Telefonnummer
• E-postadress

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna
administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för
förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid
som bostaden förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger oss enligt lag. De
uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina
personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den bostad du
visat intresse för.

2.5 Närstående till säljare (t.ex. sambo som ej äger bostaden)
Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom oss (t.ex. sambo som ej äger
bostaden) behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget. De
uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna
kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt vara säljare av bostaden. Dina
personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under förmedlingsuppdraget.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag. De uppgifter
vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

• Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina
personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

3. Överföring av Personuppgifter
Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i
länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för
lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig
lagstiftning.
Personuppgiftsbiträden: PREK AB

4. Återkallande av samtycke
Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss och som är hänförligt till
sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.
Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan och
uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att
du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

5. Dina rättigheter

5.1 Rätt till rättelse och registerutdrag
Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter
korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta
Personuppgifter.
Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

5.2 Rättigheter från och med den 25 maj 2018

i) Rätt att invända mot behandling
Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer
att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har
du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen
genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen
måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.
Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för
direktmarknadsföringsändmål.

ii) Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas
annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av
dina Personuppgifter.

iii) Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att
endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till
radering.

iv) Rätt till tillgång
Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är
fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:
• behandlingens ändamål;
• de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
• mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
• den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
• information om de rättigheter som återges häri;
• information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
• om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

v) Rätt till dataportabilitet
När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen
är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att
Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina
personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

i) Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om
sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt
tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med
dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga
samtycke till detta.

5.3 Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter.
Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till
Integritetsskyddsmyndigheten .

6. Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av
dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.

Org. nr.: 556817-5029
Adress: Birger Jarlsgatan 77, 113 56 Stockholm
Telefon: 08-16 06 00
E-post: [email protected]