Ljust och fint belägen tomt

Ljust och fint belägen tomt

 • Töjnan
 • Fyndevägen 4A
 • 662 Kvm
5.950.000 KR

Ring för visning

Töjnan

Ljust och fint belägen tomt

 • Fyndevägen 4A
 • 662 Kvm

Lättbyggd tomt med ett ljust fint och attraktivt läge i populära Töjnan. Här bor man väldigt bekvämt med nära till både Häggvik och Sollentuna Centrum med all social service och med mycket bra kommunikationer.

 • Tomtarea 662 Kvm
 • Pris 5.950.000 KR
 • Visas Ring för visning
Visa alla bilderDölj alla bilder
 • Beskrivning

  Tomter av detta slag kommer sällan ut på den öppna marknaden. Här ges en ypperligt fin möjlighet att bygga sitt drömhus, där man ges utrymme att bebygga upp till 1/5 av tomtytan. Med hjälp av en arkitekt har man arbetat fram ett förslag, där man genom en helentreprenad med allt inkluderat erbjuds ett inflyttningsklart hus under andra halvan av 2023. Ett bekymmersfritt boende med garantier där allt är nytt med ens egna prägel och materialval.

  Läget är fantastisk trevligt, enkelt och bekvämt. En stilla och lugn villagata med villor med blandade byggnadsår med stor prägel från 1920-30-talet. Häggvik med sitt nya köpkvarter ligger precis som Sollentuna centrum med pendeltågsstation på några minuters promenad bort..

  Tomten är plan och fin på den halva som ligger närmast vägen och har många fördelar som bidrar till att hålla byggkostnaderna nere, då flera moment underlättas vid byggnation. Tex. krävs mindre markarbeten, dessutom är det direktaccess till gatan vilket underlättar vid dragning av avlopp mm.  

  De nuvarande ägarna har sökt förhandsbesked vilket har beviljats:

  Ansökan avsåg förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus om 83 m2 byggnadsarea (BYA). En byggnad som uppförs i två våningar i souterräng med en byggnadshöjd om 6,5 meter. Ansökan avsåg även förhandsbesked för en komplementbyggnad om 19 m2 BYA med en byggnadshöjd om 2,4 meter.
  De tillkommande byggnaderna placerades på den nordöstra sidan av fastigheten.

  Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

 • Övrigt

  Tomten ligger utanför detaljplan. Man tillämpar översiktsplanen i detta fall och enligt den ges följande riktlinjer:

  Riktlinjer bebyggelse
  • Förtätning ska ske i de bästa kollektivtrafiknära lägena. Störst potential för förtätning finns i
  centrala Sollentuna (Tureberg), Helenelund och
  Häggvik (främst omvandling av södra Häggvik). Det är viktigt att stärka den regionala stadskärnan och stärka underlaget för pendeltåget. I Norrviken kan kompletteringar ske. I Rotebro bör kompletteringar ske först i centrum.
  • Edsberg och Väsjön växer samman och sportfältet utgör en central mötesplats i området.
  • Ny bebyggelse ska blanda och integrera bostäder och arbetsplatser, upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar, bostadstyper, nytt och gammalt, särskilt i stadsutvecklingsområdena och utmed de prioriterade stråken.
  • En trivsam skala i bebyggelsen. Det betyder en huvudsaklig byggnadshöjd om 4-5 våningar i den tätare stadsbebyggelsen och 2 våningar i villabebyggelsen. Högre hus kan i undantagsfall förekomma för att markera knut- och målpunkter liksom om platsen tillåter det. Det är viktigt med en nedtrappning i våningsantal där stadsbebyggelse och
  villabebyggelse möts.
  • Ny bebyggelse utformas för långsiktig hållbarhet, med hänsyn till miljö, hälsa och barnperspektivet. Buller, luftföroreningar, förorenad mark och risker med farligt gods ska beaktas, utredas och vid behov åtgärdas.
  • Byggmaterial och byggdetaljer bör återbrukas i möjligaste mån för att minska miljö- och klimatpåverkan.
  • Besöks- och kunskapsintensiva verksamheter och kreativa näringar lokaliseras nära turtät kollektivtrafik så att de kommer flest människor till del och
  uppmuntrar hållbara färdsätt. Förtätning i villabebyggelse ska ske med stor hänsyn till dess karaktär, med bevarad balans mellan bebyggelse och grön lummighet.
  • Tomter under 800 kvadratmeter medges inte generellt, utan prövas endast vid detaljplaneläggning av ett större område eller kvarter intill huvudstråk, centrumbildningar och målpunkter. Särskilda värden, såsom de redovisas i Kulturmiljöplanen och planen för urban grönstruktur, ska värnas.
  • I områden som saknar detaljplanebestämmelser om byggrätt och minsta tomtstorlek ska följande generella riktlinjer tillämpas: Byggnadsarean maximeras till 1/5 av tomtytan, dock högst 200
  kvadratmeter byggnadsarea (BYA). Huvudbyggnad får innehålla högst två bostadslägenheter. Inom byggnadsarean ska minst en taktäckt biluppställningsplats rymmas. För tomtstorlek gäller riktlinje ovan samt enligt avsnitt om kulturmiljö.
  • Bebyggelsens klimatpåverkan behöver begränsas genom att byggnader och material återanvänds, hållbara material väljs, energieffektiva lösningar används samt genom att värna kolinlagring och kollager i växtlighet och i marken.
  • Återbruk av byggmaterial ska uppmuntras och underlättas. Schaktmassor ska i möjligast mån hanteras lokalt

Fakta

Adress
Fyndevägen 4A, 19163 Sollentuna
Område
Töjnan
Upplåtelseform
Friköpt - Tomt
Tomtarea
662 Kvm (Fastighetsregistret)
Pris
5.950.000 kr
 
 
Fastighetsbeteckning:
TUMSTOCKEN 35
Skattesats
30.2%
 

Intresseanmälan

Fyndevägen 4A


Jag har tagit del av integritetspolicyn